IconOp tijd bezorgd voor vaderdag? Klik hier.
IconOp tijd bezorgd voor vaderdag? Klik hier.

Jouw bestelling op tijd bezorgd voor zondag 16 juni?

Bestel dan vóór:

Dinsdag 4 juni

Image

Bestellingen geplaatst t/m dinsdag 4 juni worden geleverd voor 16 juni 2024. Wij hanteren een levertijd van maximaal 7 werkdagen (10 dagen).

Backx Positief is niet aansprakelijk als een bestelling niet op tijd wordt geleverd door Post NL.

 

Leveringsvoorwaarden

Op alle leveringen van Backxpositief.nl zijn de Leveringsvoorwaarden van Backx Positief Schoolfotografie van toepassing. Deze leveringsvoorwaarden zijn hier na te lezen en via deze link te downloaden (Leveringsvoorwaarden van Backx Positief Schoolfotografie Webwinkel).
Leveringsvoorwaarden Backx Positief Schoolfotografie, Webwinkel

1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Backx Positief Schoolfotografie: is een bedrijf gevestigd te Almelo aan de Twentepoort West 52, KvK-nummer: 77175464,
1.2 Website: www.backxpositief.nl.
1.3 Koper: de natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die met Backx Positief Schoolfotografie een Koop sluit.
1.4 Consumentenkoop: de koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door Backx Positief Schoolfotografie en een Koper.
1.5 Overeenkomst: een overeenkomst op afstand waarbij, in het kader van een door Backx Positief Schoolfotografie georganiseerd elektronisch systeem voor verkoop, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
1.6 Koop: een Overeenkomst die een Consumentenkoop is.
1.7 Techniek voor communicatie op afstand: een middel dat zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van partijen kan worden gebruikt voor het sluiten van de Overeenkomst.
1.8 Bestelling: producten waarvan de aspirant-koper via het elektronische systeem op de Backx Positief Schoolfotografie Website kenbaar maakt, dat hij die door middel van een Overeenkomst van Backx Positief Schoolfotografie wenst te kopen.

2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte van, aanbieding door, bestelling bij, Overeenkomst en Koop gesloten met Backxpositief.nl. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
2.2 De door Backx Positief Schoolfotografie in de uitvoering van de koopovereenkomst ontvangen (persoons) gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en zullen nimmer aan derden worden vertrekt.

3 Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Aanbiedingen en prijsopgaven van producten die op de Website van Backx Positief Schoolfotografie worden getoond, dienen enkel te worden aangemerkt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Aan een aanbieding kunnen geen rechten worden ontleend en Backx Positief Schoolfotografie is niet aan enige aanbieding of prijsopgave gebonden.
3.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang zij worden vermeld op de Backx Positief Schoolfotografie Website en zolang de voorraad strekt.
3.3 Koper kan zijn aanbod doen door middel van het daartoe aangegeven elektronische systeem op de Backx Positief Schoolfotografie Website.
3.4 Backx Positief Schoolfotografie behoudt zich het recht voor om een bestelling – ook zonder opgave van reden – te weigeren dan wel bij Koper om nadere inlichtingen te vragen alvorens zijn aanbod te aanvaarden.
3.5 Een Koop komt tot stand zodra Backx Positief Schoolfotografie het door koper elektronisch gedane aanbod aanvaardt doordat Backx Positief Schoolfotografie een bevestigingse-mail zendt aan het opgegeven e-mailadres van Koper.
3.6 Binnen de wettelijke kaders kan Backxpositief.nl: (i) nagaan of Koper aan zijn betalingsverplichting(en) kan voldoen en (ii) zich op de hoogte stellen van al die feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een verantwoord aangaan van de Koop. Indien Backx Positief Schoolfotografie op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Koop niet te sluiten, is zij gerechtigd de bestelling te weigeren of aan de acceptatie ervan bijzondere voorwaarden te verbinden.

4 Prijzen en Betaling

4.1 Prijzen van producten en aanbiedingen op de Backx Positief Schoolfotografie Website worden uitgedrukt in euro’s. Tenzij anders aangegeven, zijn prijzen inclusief BTW en andere overheidsheffingen en exclusief verpakkings-, verzend- en porto- en administratiekosten.
4.2 Koper betaalt door middel van één van de op de Backx Positief Schoolfotografie Website aangeboden betalingsmogelijkheden. Indien betaling met een creditcard geschiedt, behoudt Backx Positief Schoolfotografie zich het recht voor om de geldigheid van de creditcard, de bestedingsruimte, de kredietwaardigheid en de adresgegevens van de kaarthouder te verifiëren.
4.3 Alle leveringen aan Kopers geschieden bij vooruitbetaling tenzij anders is overeengekomen.
4.4 Indien de prijs van de aanbieding en/of de omschrijving van het product - zoals genoemd op de Backx Positief Schoolfotografie Website en/of in de bevestigingse-mail - onjuist is of fouten bevat, behoudt Backx Positief Schoolfotografie zich het recht voor deze binnen een redelijke termijn te wijzigen dan wel te corrigeren. Backx Positief Schoolfotografie stelt Koper hiervan zo spoedig schriftelijk, per e-mail of telefonisch in kennis. In geval van een prijsverhoging heeft koper het recht de Koop per aangetekende brief en/of per e-mail (info@backxpositief.nl) te ontbinden.

5 Levering en verzendkosten

5.1 Backx Positief Schoolfotografie verbindt zich jegens koper om de gekochte zaak behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de zaak zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat deze bij normaal vervoer zijn bestemming in goede staat bereiken.
5.2 Backx Positief Schoolfotografie verbindt zich om de gekochte zaak aan Koper te leveren volgens de omschrijving, eisen en kwaliteit zoals aangegeven op de Backx Positief Schoolfotografie Website.
5.3 Backx Positief Schoolfotografie heeft de verzending en aflevering van aanvaarde bestellingen binnen en buiten Nederland uitbesteed aan Post NL.
5.4 De gekochte zaak wordt afgeleverd op het adres van koper, zoals genoemd in de in artikel 3.5 genoemde bevestigingse-mail. Het is aan koper de juistheid van dat adres te controleren. Koper verbindt zich eventuele onjuistheden in het adres en/of adreswijzigingen onverwijld per e-mail (info@backxpositief.nl) aan Backx Positief Schoolfotografie kenbaar te maken.
5.5 Bij levering(en) streeft Backx Positief Schoolfotografie naar een levertijd van drie weken na verzending van de in artikel 3.5 genoemde bevestigingse-mail en ontvangst van de betaling. Informatie over levertijden in het buitenland kan per e-mail (info@backxpositief.nl) bij Backx Positief Schoolfotografie worden opgevraagd.
5.6 Elke op de Backx Positief Schoolfotografie Website genoemde levertijd is indicatief. Er is nimmer sprake van een fatale levertermijn, zodat Backx Positief Schoolfotografie bij overschrijding ervan niet (van rechtswege) in verzuim verkeert.
5.7 Backx Positief Schoolfotografie zal koper zo spoedig mogelijk schriftelijk, per e-mail of telefonisch op de hoogte stellen indien de gekochte zaak niet binnen de door Backx Positief Schoolfotografie aangegeven termijn kan worden afgeleverd.
5.8 Bedraagt de overschrijding van de levertijd dertig (30) dagen, te rekenen vanaf het moment waarop Backx Positief Schoolfotografie de van de in artikel 3.5 genoemde bevestigingse-mail heeft verzonden en de betaling van de Koper is ontvangen, dan heeft Koper het recht de Koop schriftelijk of per e-mail (info@backxpositief.nl) te ontbinden. Ontbindt Koper de Koop op de hiervoor beschreven wijze, dan heeft hij binnen de in artikel 11.4 genoemde termijn recht op teruggave van het aankoopbedrag (inclusief betaalde verzendkosten) voor zover deze reeds is voldaan. Koper heeft nimmer recht op vergoeding van gevolg-, vertraging- winst- of omzetschade.
5.9 Indien producten niet direct uit voorraad kunnen worden geleverd, zal Backx Positief Schoolfotografie op de Website aangeven wanneer deze producten naar verwachting weer beschikbaar zullen zijn.
5.10 Het is niet mogelijk een gekochte zaak af te halen in een winkel(s) waar Backx Positief Schoolfotografie producten worden verkocht.
5.11 De verzendkosten per bestelling binnen Nederland bedragen € 2,95 indien het pakket door de brievenbus past en € 7,50 indien dat niet het geval is. Bij binnenlandse bestellingen met een waarde hoger dan € 65,00 (per bestelling), brengt Backx Positief Schoolfotografie geen verzendkosten in rekening.
5.12 De verzendkosten van de bestelling in het buitenland zijn onder meer afhankelijk van de grootte van de bestelling en het land van bestemming. Informatie over deze verzendkosten is te vinden op de Backx Positief Schoolfotografie Website en kan per e-mail (info@backxpositief.nl) worden opgevraagd.

6 Garantie

6.1 Backx Positief Schoolfotografiestaat ervoor in dat haar producten voldoen aan de kwaliteit, eisen en omschrijving zoals vermeld op de Backx Positief Schoolfotografie Website.
6.2 Indien de gekochte zaak niet voldoet aan de kwaliteit, eisen en omschrijving zoals vermeld op de Backx Positief Schoolfotografie Website, dient koper Backx Positief Schoolfotografie binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van de gekochte zaak schriftelijk of per e-mail (info@backxpositief.nl) te informeren over de klachten daarover.
6.3 Indien de gekochte zaak niet voldoet aan de kwaliteit, eisen en/of omschrijving zoals vermeld op de Backx Positief Schoolfotografie Website en de klachten daarover door Backx Positief Schoolfotografiegeldig zijn bevonden, heeft Koper het recht de gekochte zaak kosteloos terug te zenden aan Backxpositief.nl. In dat geval heeft koper recht op kosteloos herstel van de gekochte zaak, op vervanging door een gelijksoortig product, of - indien de gekochte zaak niet meer leverbaar is - op teruggave van het aankoopbedrag inclusief de eventueel door koper betaalde verzendkosten.
6.4 Backx Positief Schoolfotografie is niet aansprakelijk voor gebreken of slijtage aan de gekochte zaak als gevolg van nalatig onderhoud, onjuist gebruik (waaronder begrepen het niet opvolgen van de instructies in de gebruiksaanwijzing) en het niet opvolgen van wasvoorschriften. Evenmin aanvaardt Backx Positief Schoolfotografie aansprakelijkheid voor slijtage die het gevolg is van dan wel samenhangt met normaal gebruik van de gekochte zaak.

7 Risico-overgang

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van de gekochte zaak gaat op koper over op het moment waarop de gekochte zaak ter bezorging wordt aangeboden op het door koper opgegeven adres, ongeacht of koper de gekochte zaak op dat moment in ontvangst neemt.

8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 Backx Positief Schoolfotografie draagt de eigendom van de gekochte zaak pas over - ondanks de feitelijke (af)levering ervan – op het moment dat Koper de volledige koopprijs heeft voldaan.
8.2 Koper is niet bevoegd de gekochte zaak, die onder het eigendomsvoorbehoud van Backx Positief Schoolfotografie valt door te verkopen, te verpanden dan wel op een andere wijze te bezwaren.

9 Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten van de Backx Positief Schoolfotografie Website en haar producten, berusten bij Backxpositief.nl. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Backx Positief Schoolfotografie is het koper niet toegestaan Backxpositief.nl’ intellectuele eigendomsrechten te gebruiken en/of uit te oefenen, dat in de ruimste zin van het woord (bijvoorbeeld door het kopiëren van afbeeldingen of teksten).

10 Aansprakelijkheid

10.1 Hoewel Backx Positief Schoolfotografie zeer zorgvuldig te werk gaat om de juistheid en volledigheid van de op de Backx Positief Schoolfotografie Website verstrekte informatie (waaronder in elk geval begrepen prijzen, aanbiedingen, levertijden en productomschrijvingen) te waarborgen, aanvaardt Backx Positief Schoolfotografie geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onjuistheden of onvolkomenheden in informatie op de Backx Positief Schoolfotografie website en/of in haar bevestigingse-mail. Backx Positief Schoolfotografie behoudt zich het recht voor eventuele fouten, onjuistheden en/of onvolkomenheden te allen tijde te corrigeren.
10.2 Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Backxpositief.nl, aanvaardt Backx Positief Schoolfotografie geen aansprakelijkheid voor (gevolg)schade die koper lijdt als gevolg van vertraging en/of niet (volledig) doorkomen van bestellingen – bijvoorbeeld door een (tijdelijk) technisch probleem van de Backx Positief Schoolfotografie Website en/of storingen in het elektronische betalingssysteem.
10.3 Backx Positief Schoolfotografie is evenmin aansprakelijk voor (gevolg)schade die Koper lijdt ten gevolge van het niet, niet-tijdige of niet-volledige bezorging van de bestelling.
10.4 Onder alle omstandigheden is de aansprakelijkheid van Backx Positief Schoolfotografie beperkt tot maximaal het aankoopbedrag, vermeerderd met de door koper betaalde verzendkosten. Backx Positief Schoolfotografie is nimmer aansprakelijk voor gevolg-, vertraging- winst- of omzetschade van koper.

11 Ontbinding

Nu het door Koper gekochte product een persoonlijk karakter heeft dan wel op persoonlijke wensen van de koper is gemaakt is ontbinding van de koop te allen tijde uitgesloten, tenzij in het geval omschreven in artikel 12.1.

12 Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt verstaan, iedere tekortkoming in de nakoming van een Koop die niet aan Backx Positief Schoolfotografie kan worden toegerekend, waaronder mede is begrepen de omstandigheid dat leveranciers van Backx Positief Schoolfotografie niet aan hun leveringsplicht kunnen voldoen. Zolang de overmachtsituatie voortduurt, is Backx Positief Schoolfotografie niet gehouden haar verplichtingen jegens koper na te komen en/of kan Backx Positief Schoolfotografie– te harer keuze - haar verplichtingen jegens koper opschorten. Schort Backx Positief Schoolfotografie haar verplichtingen op, dan hebben beide partijen het recht de Koop te ontbinden indien en zodra de overmachtsperiode langer dan twee (2) maanden heeft geduurd, of indien duidelijk is dat deze langer dan twee maanden zal duren. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, kan Backx Positief Schoolfotografiekoper de mogelijkheid bieden de Koop te ontbinden. Ontbindt koper de Koop, dan zal Backx Positief Schoolfotografie overgaan tot teruggave van de koopprijs, vermeerderd met de door koper betaalde verzendkosten.
12.2 Ook in geval van overmacht is de aansprakelijkheid van Backx Positief Schoolfotografie beperkt tot maximaal de koopprijs, vermeerderd met de door koper betaalde verzendkosten. Backx Positief Schoolfotografie is nimmer aansprakelijk voor gevolg-, vertraging- winst- of omzetschade van koper.

13 Toepasselijk recht

13.1 Op de rechtsverhouding tussen koper en Backx Positief Schoolfotografie is uitsluitend Nederlandse recht van toepassing.
13.2 De werking van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

14 Geschilbeslechting

Alle geschillen die in verband met de algemene voorwaarden of uit de koop en/of Overeenkomst of uit de koop en/of Overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten tussen koper en Backx Positief Schoolfotografie mochten ontstaan, zullen – tenzij enig dwingendrechtelijke wettelijke bepaling zich daartegen verzet – in eerste instantie bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te Almelo.